കടം

സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിലെ അനിവാര്യതയായ കടമിടപാടുകള്‍ക്ക് വ്യക്തമായ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഇസ്‌ലാം നിര്‍ദേശിക്കുന്നു. ഇടപാടുകളിലെ സൂക്ഷ്മത, രേഖ സൂക്ഷിക്കല്‍, സാക്ഷി, കരാര്‍ പാലനം തുടങ്ങിയ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ വിശദമായിത്തന്നെ നല്‍കുന്ന ഈ സൂക്തം ഖുര്‍ആനിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൂക്തമാണ്. ഉത്തമര്‍ണനോട് പരമാവധി വിട്ടുവീഴ്ചയോടെ പെരുമാറാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ അധമര്‍ണനോട് കഴിവതും കടം ഒഴിവാക്കാനും ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു.

  യാചന പൂര്‍ണമായും നിരോധിച്ച ഇസ്‌ലാം എല്ലാവരോടും സാധ്യമായ സാമ്പത്തികകര്‍മങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടാനുമുള്ള വിഭവങ്ങള്‍ ഉത്പാദനമേഖലയില്‍ ഉപയോഗിക്കാനും നിര്‍ദേശിക്കുന്നു.