സാമ്പത്തിക വിതരണം

സമ്പത്തിന്റെ വിതരണം നീതിയുക്തമാവണമെന്ന് ഇസ്‌ലാം അനുശാസിക്കുന്നു. അധ്വാനമാണ് അതിന്റെ മാനദണ്ഡം. വ്യക്തികളുടെ ശേഷി, അധ്വാനം, ഉല്‍പാദനക്ഷമത, ദൈവിക സൗഭാഗ്യപരീക്ഷണങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അതില്‍ നിമ്‌നോന്നതകള്‍ ഉണ്ടാകും. അനുവദനീയ മാര്‍ഗത്തില്‍ വിവിധ സാമ്പത്തിക അധ്വാനപരിശ്രമങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടാനും തന്റെ തോത് കരസ്ഥമാക്കാനും സമ്പാദിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥത അംഗീകരിക്കുയും ചെയ്യുന്നു. 

  സാമ്പത്തിക പരിശ്രമങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടാന്‍ സാധിക്കാത്ത വയോധികര്‍, രോഗികള്‍, അംഗപരിമിതര്‍ അശരണര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് സകാത്ത്, ഐഛിക ദാനം തുടങ്ങിയവയിലൂടെ അവരുടെ സാമ്പത്തിക അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത്തരത്തില്‍ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങള്‍ക്കും നീതിയുക്ത വിതരണം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാവുന്നു.അനന്തര സ്വത്ത് വിതരണത്തിന് അന്യൂനമായ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കുക വഴി സമ്പത്ത് നീതിയുക്തമായി അടുത്ത തലമുറകളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു.