സകാത്ത്

  സകാത്ത് ഇസ്‌ലാമിലെ അടിസ്ഥാന അനുഷ്ടാനങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്. ധനികരുടെ സമ്പത്തിലെ, ദരിദ്രരുടെ അവകാശം ഇസ്‌ലാമിക സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക സുരക്ഷിതത്വ പദ്ധതി. ഈ നിര്‍ബന്ധ വിഹിതം ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും സംഭരിക്കപ്പെടുകയും ശാസ്ത്രീയ രീതിയില്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കിടയില്‍ വിതരണം ചെയ്ത്, ക്രമേണ അവരെ സാമ്പത്തിക ഉന്നത ശ്രേണിയിലെത്തിച്ച്, സകാത്ത് ദായകരാക്കി മാറ്റുന്നു.

   ധനസമ്പാദനത്തിലെ അധ്വാന പരിശ്രമങ്ങളുടെ തോതനുസരിച്ച് 2 1/2, 5%, 10%, 20% എന്നിവയാണ് സകാത്തായി നല്‍കേണ്ട നിരക്ക്. ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമായ നിശ്ചിതപരിധി (നിസാബ്) തികഞ്ഞവര്‍ക്കേ അത് നിര്‍ബന്ധമാവുന്നുള്ളൂ. ദേശ-കാല-സമൂഹങ്ങള്‍ക്ക് അതീതമായി നില്‍ക്കുന്ന സ്ഥായിയായ സകാത്ത് നിരക്കും സംവിധാനവും സാമ്പത്തിക നീതിയുടെയും സംതുലിതത്വത്തിന്റെയും സാമൂഹിക സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും നേര്‍സാക്ഷ്യമാണ്.