ചെലവഴിക്കല്‍

സമ്പാദിക്കുന്നതോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാനും അത് വഴി സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്താനും ഇസ്‌ലാം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. സ്വന്തത്തിന്, കുടുംബത്തിന്, അടുത്ത ബന്ധുക്കള്‍ക്ക്, അയല്‍വാസികള്‍ക്ക്, സഹായം ആവിശ്യപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക്, പൊതു താത്പര്യങ്ങള്‍ക്ക്, കടബാധിതര്‍ക്ക്, ദൈവമാര്‍ഗത്തില്‍ തുടങ്ങി സാമ്പത്തിക ചിലവിനങ്ങളുടെ വിത്യസ്ത കവാടങ്ങള്‍ അത് തുറന്ന് വെക്കുന്നു. തദ്വാരാ, സമൂഹത്തിലെ വിത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പണം പ്രവഹിക്കുകയും സമ്പത്ത് ഒരിടത്ത് കുമിഞ്ഞ് കൂടുന്നത് തടയുകയും സാമ്പത്തിക വിതരണത്തിലെ നീതിയും സംതുലിതത്വവും ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.