അനുഷ്ഠാനം

ഇസ്‌ലാമിക വിശ്വാസമനുസരിച്ച് നിര്‍ബന്ധമായും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട അഞ്ചുകര്‍മങ്ങളുണ്ട്. ശഹാദത്ത് കലിമ പ്രഖ്യാപിക്കുക, നമസ്‌കാരം, സകാത്ത്, നോമ്പ്, ഹജ്ജ് എന്നിവയാണവ. വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനമാണ് ശഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലല്‍. ബാക്കിയുള്ള നാലുകാര്യങ്ങളും ആരാധനകളാണ്. ഈ അഞ്ചു കര്‍മങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്തവനെ മുസ്‌ലിമായി പരിഗണിക്കുകയില്ല. ഇസ്‌ലാമിന്‍റെ അടിസ്ഥാനഘടനയത്രയും ഈ അഞ്ചു കര്‍മങ്ങളില്‍ കുടികൊള്ളുന്നു. ഇവയെ ഇസ്‌ലാമിന്‍റെ തൂണുകള്‍ (റുക്‌നുകള്‍) എന്നു പറയാറുണ്ട്.