പലിശ

പലിശ സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തിന്റെയും അസമത്വത്തിന്റെയും ഉപാധിയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് അതിന്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങളും നിരോധിച്ചു. പലിശ വാങ്ങുന്നതും, കൊടുക്കുന്നതും, അതിന്റെ സാക്ഷിയാവുന്നതും, അതിന് സഹായകമാവുന്നതെല്ലാം നിരോധിച്ച് അത് സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതക്കും തകര്‍ച്ചക്കും കാരണമാവുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു.

   മനുഷ്യ നിലനില്‍പിന് ആധാരമായ ധനസമ്പാദനത്തിന് അനുവദനീയ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ കാണിച്ചുതരികയും, അധ്വാനരഹിത ധനസമ്പാദന രീതികളായ ചൂതാട്ടം, വാത്‌വെപ്പ്, ഭാഗ്യക്കുറി, ഊഹാധിഷ്ടിത ഇടപാടുകള്‍ മനുഷ്യ വിരുദ്ധ രീതികളായ മദ്യ-മയക്കുമരുന്ന് ഉല്‍പാദന വിതരണങ്ങള്‍, വ്യഭിചാര ബന്ധിത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ശക്തമായി നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു.